ติดต่อเรา

ชื่อ-สกุล
นางสาวพิมพ์ศิริ ดาษจันทึก
อายุ
 18 ปี
ศึกษาระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3/1
แผนก
พานิชยกรรม
สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สถานที่ศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษากุสุมภ์เทคโนโลยี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

เบอร์โทร
0610654023
E-mail
pimsiri7635@gmail.com

ชื่อ-สกุล
นางสาวอลิชา ศิริกันต์
อายุ
 18 ปี
ศึกษาระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3/1
แผนก
พานิชยกรรม
สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สถานที่ศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษากุสุมภ์เทคโนโลยี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

เบอร์โทร
0935607616
E-mail
Mintalicha0852@gmail.com

ชื่อ-สกุล
นางสาวศศิธร แย้มพราย
อายุ
 18 ปี
ศึกษาระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3/1
แผนก
พานิชยกรรม
สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สถานที่ศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษากุสุมภ์เทคโนโลยี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

เบอร์โทร
0923543879
E-mail
Sasitron307yampray@gmail.com