จุดประสงค์การเรียนรู้

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้

สาระที่ 1 จำนวนและการดำเนินการ

       มาตรฐาน ค 1.2 เข้าใจผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการของจำนวนและความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินการต่างๆ  และสามารถใช้การดำเนินการในการแก้ปัญหา

สาระที่ 6 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

      มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแก้ปัญหา การใช้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนำเสนอการเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

 

ตัวชี้วัดชั้นปี

       ค 1.2 ป.6/2 วิเคราะห์และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหา และโจทย์ปัญหาระคนของจำนวนนับเศษส่วน จำนวนคละ ทศนิยม  และร้อยละ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ และสร้างโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับจำนวนนับได้

      ค 6.1 ป.6/1 ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา

      ค 6.1 ป.6/2 ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม

     ค 6.1 ป.6/3 ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างเหมาะสม

     ค 6.1 ป.6/4 ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร สื่อความหมาย และนำเสนอได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม

     ค 6.1 ป.6/5 เชื่อมโยงความรู้ต่างๆในคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ

     ค 6.1 ป.6/6 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์


จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ด้านความรู้

    1.1 นักเรียนสามารถหาตัวประกอบของจำนวนนับและเขียนตัวประกอบทุกตัวของจำนวน

ที่กำหนดให้ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้

  1.2 นักเรียนสามารถอธิบายวิธีหาตัวประกอบของจำนวนนับได้อย่างถูกต้อง

2. ด้านทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์

     2.1 นักเรียนให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม

     2.2 นักเรียนเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ

3. ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์

               3.1 มีวินัย

              3.2 ซื่อสัตย์สุจริต

              3.3 ใฝ่เรียนรู้

             3.4 มุ่งมั่นในการทำงาน

           3.5 มีจิตสาธารณะ