บทเรียนออนไลน์ สื่อการเรียนการสอน

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

บทที่ 6 รูปสามเหลี่ยม

บทที่ 7 รูปหลายหลี่ยม

บทที่ 8 วงกลม

บทที่ 9 รูปเรขาคณิตสามมิติ

บทที่ 10 การนำเสนอข้อมูล