บทเรียนออนไลน์

บทที่ 10 การนำเสนอข้อมูล

ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูลและการนำเสนอข้อมูล
ข้อมูล หมายถึง ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เราสนใจที่จะศึกษา
ข้อมูลอาจเป็นตัวเลขหรือข้อความซึ่งได้มาจากการเก็บรวบรวมโดย
วิธีใด ๆ ก็ได้ เช่น โดยการสัมภาษณ์ โดยการนับ โดยการลง
ทะเบียน หรือโดยการคัดลอกข้อมูลที่มีผู้เก็บรวบรวมไว้แล้ว เรา
จำแนกข้อมูลได้ดังนี้
- ข้อมูลเชิงประมาณ คือ ข้อมูลที่เป็นตัวเลขที่ใช้แสดงปริมาณของ
สิ่งต่าง ๆ ที่ทำการศึกษา ซึ่งวัดออกมาเป็นจำนวนที่สามารถนำไป
คำนวณ หรือเปรียบเทียบได้ เช่น อายุ ความสูง น้ำหนัก คะแนน
- ข้อมูลเชิงคุณภาพ คือ ข้อมูลที่ใช้อธิบายลักษณะ สมบัติ หรือ
สภาวการณ์ของสิ่งต่าง ๆ ที่ทำการศึกษาในเชิงคุณภาพ เช่น เพศ
ความเห็น ความเชื่อ ความสวย
นำเสนอข้อมูล การนำเสนอข้อมูล เป็นการนำเสนอข้อมูลที่เก็บ
รวบรวมมาจากแหล่งต่าง ๆ ซึ่งยังไม่เป็นระบบ มาจัดเป็นหมวดหมู่ให้
มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันตามวัตถุประสงค์ เพื่อสะดวกแก่การ
อ่านทำความเข้าใจ การวิเคราะห์ และแปลความหมายเพื่อประยุกต์
ใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป โดยแบ่งเป็น 2 แบบใหญ่ ๆ คือ
- การนำเสนอแบบมีแผน เป็นการนำเสนอข้อมูลที่มีกฎเกณฑ์
- การนำเสนอแบบไม่มีแบบแผน เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ไม่มีกฎ
เกณฑ์

 ความหน้าจะเป็น

      ความน่าจะเป็น ( Probability )

     ความน่าจะเป็น คือจำนวนที่บ่งบอกว่าเหตุการณ์ที่เราสนใจนั้นมี
โอกาสเกิดขึ้นมากน้อย ขนาดไหน ตัวอย่างเช่น โยนเหรียญบาท 1
เหรียญ 2 ครั้ง จงหาความน่าจะเป็นที่เหรียญจะออกหน้าเหมือนกัน
ทั้งสองหน้า(โอกาสที่เหรียญจะออกหน้าเหมือนกันทั้งสองหน้า)
การทดลองสุ่ม (Random Experiment)
การทดลองสุ่ม คือ การกระทำหรือการทดลองที่ไม่สามารถคาด
การณ์คำตอบล่วงหน้าได้ ตัวอย่างของการทดลองสุ่ม เช่น
การโยนเหรียญบาท ไม่สามารถรู้ได้เลยว่าจะออก หัว หรือ ก้อย
การเสี่ยงเซียมซี ไม่รู้ได้เลยว่า ได้หมายเลขใด
การออกหวยของรัฐบาล
การโยนลูกเต๋า
ผลลัพธ์จากการทดลองสุ่ม ( sample space)
ผลลัพธ์จากการทดลองสุ่ม คือ ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดจากการทดลองสุ่ม
ตัวอย่างเช่น
โยนเหรียญบาท 1 เหรียญ 1 ครั้ง ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้คือ หัว กับ
ก้อย
โยนลูกเต๋า1 ลูก 1 ครั้ง ผลลัพธ์ทีเป็นไปได้ คือ แต้ม 1,2,3,4,5,6
เหตุการณ์ (event)
เหตุการณ์ คือ สิ่งที่เราสนใจจากการทดลองสุ่ม
นิยามของความน่าจะเป็น
ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ใดๆ P(E) = n(E)/n(s)
เมื่อ n(E) คือ จำนวนผลลัพธ์ทั้งหมดของเหตุการณ์ใดๆที่เราสนใจ
n(s) คือ จำนวนผลลัพธ์ทั้งหมดของ sample space

 

ค่ากลางของข้อมูล

       ค่ากลางของข้อมูล คือ ตัวแทนที่เป็นค่าที่เหมาะสมของข้อมูลชุด
หนึ่งๆ ตัวอย่างเช่น นักเรียนชั้นม.3 จำนวน 10 คน มีน้ำหนักตัวดังนี้
คือ 45, 52, 49, 56 ,48 , 61 , 47 , 52 , 57 , 47ถ้าเราถามว่านักเรียน
ชั้น ม.3 ห้องนี้โดยทั่วไปแล้วหนักกี่กิโลกรัม เราจะตอบอย่าง ไร เรา
จะเอาข้อมูลตัวไหนมาตอบ ฉะนั้นในการที่เราจะตอบคำถามข้อนี้ได้
เราต้องหาค่ากลางของข้อมูล ซึ่งเป็นตัวแทนของข้อมูลมาตอบครับ
ในการหาค่ากลางข้อของข้อมูลมีหลายวิธี
ตัวอย่างเช่น
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต(Arithmetic mean)
มัธยฐาน (median)
ฐานนิยม (mode)

วีดีโอการเก็บรวบรวมข้อมูลการจำแนกข้อมูลและการนำเสนอ

- สื่อการเรียนการสอน คณิตศาสตร์ ป.6

 

แบบฝึกหัดบทที่ 10

1.ข้อมูลหมายถึงอะไร

2.ข้อมูลเชิงคุณภาพ คืออะไร

3.Probability หมายถึง

4.ค่ากลางของข้อมูล หมายถึงอะไร

5.โยนเหรียญบาท 1 เหรียญ 2 ครั้ง ความน่าจะเป็นอย่างไร

6.การนำเสนอข้อมูลแบ่งออกเป็นกี่แบบ

7.จงหาค่ามัธยฐานของ   8 ,7, 9 ,17, 14, 10, 12

ร้านขายเสื้อสำเร็จรูปของสตรีแห่งหนึ่ง จำหน่ายเสื้อขนาดตามเบอร์ต่างๆ ในหนึ่งสัปดาห์ได้ดังตาราง

เบอร์เสื้อ

9

10

11

12

13

14

15

จำนวนที่จำหน่ายได้

7

5

6

10

8

7

3

จงตอบคำถามต่อไปนี้ 8-9

8.คนส่วนใหญ่ซื้อเสื้อเบอร์อะไร

9.เฉลี่ยแล้วในแต่ละวันขายเสื้อได้กี่ตัว

10.ฐานนิยมของข้อมูลคืออะไร

เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 10 การนำเสนอข้อมูล

ข้อที่ 1 ตอบ 3 (ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เราสนใจที่จะศึกษา ข้อมูลอาจเป็นตัวเลขหรือข้อความซึ่งได้มาจากการเก็บรวบรวมโดยวิธีใด ๆ ก็ได)

ข้อที่ 2 ตอบ 1 (ข้อมูลที่ใช้อธิบายลักษณะ สมบัติ หรือสภาวการณ์ของสิ่งต่าง ๆ ที่ทำการศึกษาในเชิงคุณภาพ)

ข้อที่ 3 ตอบ 1 (ความน่าจะเป็น)

ข้อที่ 4 ตอบ 2 (ตัวแทนที่เป็นค่าที่เหมาะสมของข้อมูลชุดหนึ่งๆ)

ข้อที่ 5 ตอบ 4 (โอกาสที่เหรียญจะออกหน้าเหมือนกันทั้งสองหน้า)

ข้อที่ 6 ตอบ 4 (2 แบบ)

ข้อที่ 7 ตอบ 1(10)

ข้อที่ 8 ตอบ 3 (เบอร์12)

ข้อที่ 9 ตอบ 2 (7 ตัว)

ข้อที่ 10 ตอบ 1 (ข้อมูลที่มีความถี่สูงสุด)