บทเรียนออนไลน์

บทที่ 10 การนำเสนอข้อมูล

ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูลและการนำเสนอข้อมูล

ข้อมูล หมายถึง ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เราสนใจที่จะศึกษา ข้อมูลอาจเป็นตัวเลขหรือข้อความซึ่งได้มาจากการเก็บรวบรวมโดยวิธีใด ๆ ก็ได้ เช่น โดยการสัมภาษณ์ โดยการนับ โดยการลงทะเบียน หรือโดยการคัดลอกข้อมูลที่มีผู้เก็บรวบรวมไว้แล้ว เราจำแนกข้อมูลได้ดังนี้
ข้อมูลเชิงประมาณ คือ ข้อมูลที่เป็นตัวเลขที่ใช้แสดงปริมาณของสิ่งต่าง ๆ ที่ทำการศึกษา ซึ่งวัดออกมาเป็นจำนวนที่สามารถนำไปคำนวณ หรือเปรียบเทียบได้ เช่น อายุ ความสูง น้ำหนัก คะแนน
ข้อมูลเชิงคุณภาพ คือ ข้อมูลที่ใช้อธิบายลักษณะ สมบัติ หรือสภาวการณ์ของสิ่งต่าง ๆ ที่ทำการศึกษาในเชิงคุณภาพ เช่น เพศ ความเห็น ความเชื่อ ความสวย
นำเสนอข้อมูล การนำเสนอข้อมูล เป็นการนำเสนอข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาจากแหล่งต่าง ๆ ซึ่งยังไม่เป็นระบบ มาจัดเป็นหมวดหมู่ให้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันตามวัตถุประสงค์ เพื่อสะดวกแก่การอ่านทำความเข้าใจ การวิเคราะห์ และแปลความหมายเพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป โดยแบ่งเป็น 2 แบบใหญ่ ๆ คือ
การนำเสนอแบบมีแผน เป็นการนำเสนอข้อมูลที่มีกฎเกณฑ์
การนำเสนอแบบไม่มีแบบแผน เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ไม่มีกฎเกณฑ์

ความน่าจะเป็น

ความน่าจะเป็น ( Probability )
ความน่าจะเป็น คือจำนวนที่บ่งบอกว่าเหตุการณ์ที่เราสนใจนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อย ขนาดไหน ตัวอย่างเช่น โยนเหรียญบาท 1 เหรียญ 2 ครั้ง จงหาความน่าจะเป็นที่เหรียญจะออกหน้าเหมือนกันทั้งสองหน้า(โอกาสที่เหรียญจะออกหน้าเหมือนกันทั้งสองหน้า)
การทดลองสุ่ม (Random Experiment)
การทดลองสุ่ม คือ การกระทำหรือการทดลองที่ไม่สามารถคาดการณ์คำตอบล่วงหน้าได้ ตัวอย่างของการทดลองสุ่ม เช่น
การโยนเหรียญบาท ไม่สามารถรู้ได้เลยว่าจะออก หัว หรือ ก้อย
การเสี่ยงเซียมซี ไม่รู้ได้เลยว่า ได้หมายเลขใด
การออกหวยของรัฐบาล
การโยนลูกเต๋า
ผลลัพธ์จากการทดลองสุ่ม ( sample space)
ผลลัพธ์จากการทดลองสุ่ม คือ ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดจากการทดลองสุ่ม
ตัวอย่างเช่น
โยนเหรียญบาท 1 เหรียญ 1 ครั้ง ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้คือ หัว กับ ก้อย
โยนลูกเต๋า 1 ลูก 1 ครั้ง ผลลัพธ์ทีเป็นไปได้ คือ แต้ม 1,2,3,4,5 ,6
เหตุการณ์ (event)
เหตุการณ์ คือ สิ่งที่เราสนใจจากการทดลองสุ่ม
นิยามของความน่าจะเป็น
ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ใดๆ P(E) = n(E)/n(s)
เมื่อ n(E) คือ จำนวนผลลัพธ์ทั้งหมดของเหตุการณ์ใดๆที่เราสนใจ
n(s) คือ จำนวนผลลัพธ์ทั้งหมดของ sample space

ค่ากลางของข้อมูล

ค่ากลางของข้อมูล คือ ตัวแทนที่เป็นค่าที่เหมาะสมของข้อมูลชุดหนึ่งๆ ตัวอย่างเช่น นักเรียนชั้นม.3 จำนวน 10 คน มีน้ำหนักตัวดังนี้ คือ 45, 52, 49, 56 ,48 , 61 , 47 , 52 , 57 , 47ถ้าเราถามว่านักเรียนชั้น ม.3 ห้องนี้โดยทั่วไปแล้วหนักกี่กิโลกรัม เราจะตอบอย่าง ไร เราจะเอาข้อมูลตัวไหนมาตอบ ฉนั้นในการที่เราจะตอบคำถามข้อนี้ได้เราต้องหาค่ากลางของข้อมูล ซึ่งเป็นตัวแทนของข้อมูลมาตอบครับ ในการหาค่ากลางข้อของข้อมูลมีหลายวิธี
ตัวอย่างเช่น
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต(Arithmetic mean)
มัธยฐาน (median)
ฐานนิยม (mode)

วีดีโอการเก็บรวบรวมข้อมูล การจำแนกข้อมูล และการนำเสนอข้อมูล - สื่อการเรียนการสอน คณิตศาสตร์ ป.6