บทเรียนออนไลน์

บทที่ 8 วงกลม

รูปวงกลม (circle)

1. รูปวงกลม (circle)
    รูปวงกลม (circle) คือ รูปแบนที่ล้อมรอบด้วยเส้นโค้งที่มีระยะห่างจากจุดคงที่ ภายในจุดหนึ่งเป็นระยะทางเท่ากัน เรียกจุดนั้นว่า " จุดศูนย์กลาง "

2. ส่วนประกอบของวงกลม

3. จุดศูนย์กลางของวงกลม (centralpoint of circle) 
    จุดศูนย์กลางของวงกลม (centralpoint of circle) คือจุด O

4. รัศมี (radius) 
    รัศมี (radius) คือ ระยะจากจุดศูนย์กลางไปเส้นรอบวง คือ OE , OD , OC

5. เส้นผ่าศูนย์กลาง (diameter) 
    เส้นผ่าศูนย์กลาง (diameter) คือเส้นที่ลากจากเส้นรอบวงด้านหนึ่งผ่านจุดศูนย์กลางไปยังเส้นรอบวงอีกด้านหนึ่ง คือ CD

6. คอร์ด (chord) 
    คอร์ด (chord) คือ เส้นตรงที่ลากจากเส้นรอบวงด้านหนึ่งไปยังเส้นรอบวงอีกด้านหนึ่ง คือ AB

7. เซกเมนต์ (segment) 
    เซกเมนต์(segment) คือ พื้นที่ที่อยู่ระหว่างเส้นรอบรูปกับคอร์ด

8. เซกเตอร์ (segter) 
    เซกเตอร์ (segter) คือ พื้นที่ที่อยู่ภายในสามเหลี่ยมฐานโค้ง

9. อาร์ค (arc) 
อาร์ค (arc) คือ ส่วนใดส่วนหนึ่งของเส้นรอบวงกลม

10. สิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับวงกลม 
    10.1 รัศมีวงกลมเดียวกันย่อมเท่ากัน
10.2 เส้นผ่าศูนย์กลางยาวเป็นสองเท่าของรัศมี
10.3 คอร์ดยาวที่สุดของวงกลม คือ เส้นผ่าศูนย์กลาง
10.4 มุมในครึ่งวงกลมเป็นมุมฉากเสมอ
10.5 วงกลม 2 วงสัมผัสกันได้ที่จุดเดียวกัน

11. การหาความยาวเส้นรอบรูป

12. พื้นที่วงกลม

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ประถมศึกษาปีที่8

บทที่ 8วงกลม

1. ฝากระป๋องรูปวงกลมมีความยาวรอบวง 27 เซนติเมตร จะมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาวกี่เซนติเมตร (กำหนด TT = 22/7)

2. กระดาษรูปวงกลมแผ่นหนึ่งวัดความยาวรอบรูปได้ 22 เซนติเมตร กระดาษแผ่นนี้มีพื้นที่เท่าไร (กำหนด TT= 22/7)

3. ล้อจักรยานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 75.8 เซนติเมตร ถ้าวิ่งไปได้ 15 รอบ จะได้ทางประมาณกี่เมตร

4. เชือกเส้นหนึ่งนำไปขัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะล้อมรอบเนื้อที่ได้ 484 ตารางเมตร ถ้านำไปขดเป็นรูปวงกลมจะล้อมรอบเนื้อที่ได้กี่ตารางเมตร

5. อ้วนวิ่งรอบสนามรูปวงกลม 4 รอบ ได้ระยะทางรวม 1,574 เมตร รัศมีของสนามรูปวงกลมแห่งนี้เท่ากับเท่าไร

6. เอื้อวัดเส้นผ่านศูนย์กลางของปากท่อ ได้ยาว 25 เซนติเมตร ถ้าเอาเชือกวัดรอบปากท่อจะได้ยาวเท่าไร

7. radius คืออะไร

8. รูปวงกลม (circle) คือ รูปแบนที่ล้อมรอบด้วยเส้นโค้งที่มีระยะห่างจากจุดคงที่ ภายในจุดหนึ่งเป็นระยะทางเท่ากัน เรียกจุดนั้นว่า อะไร

9. สูตรการหาเส้นรอบวงกลมว่าอย่างไร

10. กระดาษรูปครึ่งวงกลมมีเส้นรอบรูปยาว 24 นิ้ว จะมีพื้นที่เท่าไร

เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 8 วงกลม

ข้อที่ 1 ตอบ 1 (8.58 เซนติเมตร)

ข้อที่ 2 ตอบ 2 (38.50 ตารางเซนติเมตร)

ข้อที่ 3 ตอบ 3 (35.73เมตร)

ข้อที่ 4 ตอบ 4 (616 ตารางเมตร)

ข้อที่ 5 ตอบ 2 (62.2 เมตร)

ข้อที่ 6 ตอบ 3 (78.57 เซนติเมตร)

ข้อที่ 7 ตอบ 1 (รัศมี)

ข้อที่ 8 ตอบ 3 (จุดศูนย์กลาง)

ข้อที่ 9 ตอบ 1 (พาย R กำลัง 2)

ข้อที่ 10 ตอบ 1 (7.63 ตารางนิ้ว)