บทเรียนออนไลน์

บทที่ 8 วงกลม

รูปวงกลม (circle)

1. รูปวงกลม (circle)
    รูปวงกลม (circle) คือ รูปแบนที่ล้อมรอบด้วยเส้นโค้งที่มีระยะห่างจากจุดคงที่ ภายในจุดหนึ่งเป็นระยะทางเท่ากัน เรียกจุดนั้นว่า " จุดศูนย์กลาง "

2. ส่วนประกอบของวงกลม

3. จุดศูนย์กลางของวงกลม (centralpoint of circle) 
    จุดศูนย์กลางของวงกลม (centralpoint of circle) คือจุด O

4. รัศมี (radius) 
    รัศมี (radius) คือ ระยะจากจุดศูนย์กลางไปเส้นรอบวง คือ OE , OD , OC

5. เส้นผ่าศูนย์กลาง (diameter) 
    เส้นผ่าศูนย์กลาง (diameter) คือเส้นที่ลากจากเส้นรอบวงด้านหนึ่งผ่านจุดศูนย์กลางไปยังเส้นรอบวงอีกด้านหนึ่ง คือ CD

6. คอร์ด (chord) 
    คอร์ด (chord) คือ เส้นตรงที่ลากจากเส้นรอบวงด้านหนึ่งไปยังเส้นรอบวงอีกด้านหนึ่ง คือ AB

7. เซกเมนต์ (segment) 
    เซกเมนต์(segment) คือ พื้นที่ที่อยู่ระหว่างเส้นรอบรูปกับคอร์ด

8. เซกเตอร์ (segter) 
    เซกเตอร์ (segter) คือ พื้นที่ที่อยู่ภายในสามเหลี่ยมฐานโค้ง

9. อาร์ค (arc) 
    อาร์ค (arc) คือ ส่วนใดส่วนหนึ่งของเส้นรอบวงกลม

10. สิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับวงกลม 
    10.1 รัศมีวงกลมเดียวกันย่อมเท่ากัน
    10.2 เส้นผ่าศูนย์กลางยาวเป็นสองเท่าของรัศมี
    10.3 คอร์ดยาวที่สุดของวงกลม คือ เส้นผ่าศูนย์กลาง
    10.4 มุมในครึ่งวงกลมเป็นมุมฉากเสมอ
    10.5 วงกลม 2 วงสัมผัสกันได้ที่จุดเดียวกัน

11. การหาความยาวเส้นรอบรูป

12. พื้นที่วงกลม