บทเรียนออนไลน์

บทที่ 9 รูปเรขาคณิตสามมิติ

ความหมายของรูปเรขาคณิตสามมิติ

รูปทรง (Form) คือ รูปที่ลักษณะเป็น 3 มิติ โดยนอกจากจะแสดงความกว้าง ความยาวแล้ว ยังมีความลึก หรือความหนา นูน ด้วย  เช่น รูปทรงกลม ทรงสามเหลี่ยม ทรงกระบอก เป็นต้น ให้ความรู้สึกมีปริมาตร ความหนาแน่น มีมวลสาร ที่เกิดจากการใช้ค่าน้ำหนัก หรือการจัดองค์ประกอบของรูปทรง หลายรูปรวมกัน

 รูปเรขาคณิตสามมิติ คือ

      รูปที่มีลักษณะเป็น 3 มิติ โดยนอกจากจะแสดงความกว้าง ความยาวแล้ว ยังมีความลึก หรือความหนา นูน ด้วย  เช่น รูปทรงกลม ทรงสามเหลี่ยม ทรงกระบอก เป็นต้น ให้ความรู้สึกมีปริมาตร ความหนาแน่น มีมวลสาร ที่เกิดจากการใช้ค่าน้ำหนัก หรือการจัดองค์ประกอบของรูปทรง หลายรูปรวมกัน

     ปริซึม เป็นรูปเรขาคณิตสามมิติที่มีฐานทั้งสองเป็นรูปเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการ ฐานทั้งสองอยู่บนระนาบที่ขนานกัน และด้านข้างแต่ละด้านเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน เรียกว่า ปริซึม

       ปริซึม มีหน้าตัดหรือบานทั้งสองเป็นรูปหลายเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการ และอยู่บนระนาบที่ขนานกัน มีหน้าข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยม การเรียกชื่อปริซึม เรียกตามลักษณะของรูปหลายเหลี่ยมที่เป็นหน้าตัดฐาน เช่น ปริซึมสามเหลี่ยม ปริซึมสี่เหลี่ยม เป็นต้น

 ปริซึมสี่เหลี่ยมหรือทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ที่มีหน้าทุกหน้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส เรียกว่า ลูกบาศก์

      ทรงกระบอก (cylinder) มีหน้าตัด หรือฐานทั้งสองเป็นรูปวงกลมที่เท่ากันทุกประการ และอยู่บนระนาบที่ขนานกัน

      ทรงกลม มีผิวเรียบที่ทุกๆ จุดบนผิวห่างจากจุดศูนย์กลางเท่ากัน

          พีระมิด (Pyramid) คือ รูปเรขาคณิตสามมิติที่มีฐานเป็นรูปหลายเหลี่ยม มียอดแหลมซึ่งไม่อยู่บนระนาบเดียวกันกับฐาน และมีหน้าข้างเป็นรูปสามเหลี่ยม เรียกว่าพีระมิด การเรียกชื่อพีระมิดเรียกตามลักษณะของรูปหลายเหลี่ยมที่เป็นฐาน เช่น พีระมิดฐานสามเหลี่ยม หมายถึง พีระมิดที่มีฐานเป็นรูปสามเหลี่ยม

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ประถมศึกษาปีที่ 6

บทที่ ๙ รูปเลขคณิตสามมิติ

1. รูปปริซึมห้าเหลี่ยมมีกี่เหลี่ยม

2. พีระมิดมีรูปทรงคล้ายสิ่งของในข้อใด

3. ปริซึมมีอยู่กี่แบบ

4. รูปทรงกระบอกมีลักษณะอย่างไร

5. รูปทรง คืออะไร

6. ขวดน้ำมีลักษณะทรงอะไร

7. Pyramid หมายถึง

8. ข้อใดต่างจากพวก

9. ข้อใดเหมือนกันทั้งหมด

10. วงกลมมีกี่ด้าน

เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 9 วงกลม

ข้อที่ 1 ตอบ 4 (5 เหลี่ยม)

ข้อที่ 2 ตอบ 3 (กรวย)

ข้อที่ 3 ตอบ 1(3)

ข้อที่ 4 ตอบ 2 (มีหน้าตัดหรือฐานทั้งสองเป็นรูปวงกลมที่เท่ากันทุกประการ และอยู่บนระนาบที่ขนานกัน)

ข้อที่ 5 ตอบ 4 (รูปที่ลักษณะเป็น 3 มิติ)

ข้อที่ 6 ตอบ 3 (ทรงกระบอก)

ข้อที่ 7 ตอบ 2 (พีระมิด)

ข้อที่ 8 ตอบ 3 (ผ้าเช็ดหน้า)

ข้อที่ 9 ตอบ 1 (แก้วน้ำ ขวดน้ำ ข้าวหลาม)

ข้อที่ 10 ตอบ 2 (ไม่มีด้าน)