วีดีโอเพิ่มเติมบทเรียนออนไลน์สื่อการเรียนการสอน

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

รูปเรขาคณิตสามมิติ - คณิตศาสตร์ ป.6

สมการ - สื่อการเรียนการสอน คณิตศาสตร์ ป.6

การเก็บรวบรวมข้อมูล การจำแนกข้อมูล และการนำเสนอข้อมูล - สื่อการเรียนการสอน คณิตศาสตร์ ป.6